Matthias Dittrich_1 (3)

Matthias Dittrich_1 (4)

Matthias Dittrich_1 (5)

Matthias Dittrich_1 (6)

Matthias Dittrich
MUA Simone Abeya
Model Yuliya Melnykova
Designer Ming, Ozakii
Stylist Stephanie Tumba